H-Stycke Rak M22x1,5 c/c 50 (VK,VKM8)

Teknisk specifikation